حذف ارقام اعشاری در اکسل

تابع INT برای حذف ارقام اعشار :

تابع INT یک عدد را به طرف پایین و به سوی کم ترین عدد صحیح بعدی گرد می کند . اثر آن این است که به نظر می رسد که قسمت اعشاری حذف شده است و غالبا INT برای راحت کردن این کار ( حذف ارقام اعشاری ) به کار می رود .

INT زمانی به کار می رود که تمام چیزی که نیاز به دانستن آن دارید . قمست عدد صحیح یک عدد است .

ساختار کلی این  تایع به صورت زیر میباشد :

=INT(NUMBER)

INT(25.2) ----------25
INT(25.235)--------25
تابع TRUNC برای حذف برخی از ارقام اعشاری :

تابع TRANC قسمتی از یک عدد را حذف می کند . این تابع دو آرگومان می گیرد . آرگومان اول . عددی است که باید تغییر کند . آرگومان دوم مشخص می کند که چه تعداد از ازقام این عدد باید باقی بماند .

مقدار عددی 2  برای آرگومان دوم بیان می کند که 2 رقم اعشاری باید باقی بماند .

ساختار کلی این تابع به صورت زیر میباشد :

=TRUNC(NUMBER,[NUM_DIGITS])

TRUNC(212.652,2)--------------212.65
TRUNC(212.652,1)--------------212.6


/ 1 نظر / 2749 بازدید
faeze

در صورتی که بخواهیم اعداد صیحیح را حذف کنیم و اعداد اعشار را بدست آوریم از چه فرمولی استفاده نمائیم ؟ مرسی