تبدیل واحدهای اندازه گیری در اکسل

تابع Convert واقعا تابع فوق العاده ای است . تعجب بر انگیز نیست که این تابع تبدیل های مختلفی را انجام می دهد و مخصوصا مقیاس ها را تبدیل می کند . تعداد مقیاس هایی که این تابع آنها را تبدیل می کند واقعا قابل بیان نیست .
این تابع فوت را به اینچ . فارنهایت را به سلسیوس . پینت را به لیتر . اسب بخار را به وات تبدیل می  کند . و بسیاری از نبدیل های دیگر را انجام می دهد .
در واقع . 10 مقوله وجود دارد که هر یک در برگیرنده ده ها واحد اندازه گیری است که تبدیل از آنها و به آنها انجام می شود . این مقوله ها عبارتند از :

1- وزن و جرم
2 - فاصله
3- زمان
4 -فشار
5 -نیرو
6 - انرژی
7 - توان
8 - مغناطیس
9 -دما
10 - مقیاس مایع این تابع سه آرگومان می گیرد : مقدار . واحد اندازه گیری که تبدیل باید از آن انجام شود . و و حد اندازه گیری که تبدیل باید به آن انجام شود . مثلا در این جا . تابع کار تبدیل 10 گالن را به لیتر انجام می دهد :

=Convert(10,"gal","l")


مثال :  برای اینکه بدانیم 150 فوت چند متر میباشد می توان از فرمول زیر استفاده کرد :
=CONVERT(150,"ft","m")
/ 0 نظر / 1078 بازدید